ترمیم و مرمت زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب
طی هفته های جاری زمین چمن گلف مجموعه ورزشی انقلاب مورد مرمت و بازسازی خاک دهی و سم پاشی قرار گرفت. شایان ذکر است زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب تنها زمین چمن گلف استاندارد ایران می باشد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد