با حکم فتحی صورت گرفت
طی حکمی از سوی فتحی مدیر مجموعه ورزشی انقلاب خانم نفیسه دادرس به سرپرستی امور قراردادها منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی مجموعه در این حکم آمده است :

نظر به تجارب و تخصص شما به عنوان سرپرست امور قرارداد های مجموعه ورزشی انقلاب منصوب میشوید.
امید است در راه تحقق اهداف پیش رو با استعانت از خداوند متعال در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد