مستقر نمودن مخزن های شن و نمک در معابر و خیابانهای مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب

در معابر و خیابانها و جاده تندرستی مجموعه مخازن شن و نمک کیسه ای جهت استفاده به هنگام بارش برف و یخبندان قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ، مخزن های شن و نمک کیسه ای در معابر ، خیابانها و جاده تندرستی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب مستقر گردید تا به هنگام بارش برف و یخبندان مورد استفاده قرار گیرد.

" محمد لاله " مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب در این خصوص ابراز داشت بدیهی است در صورت بارش برف ستاد برف روبی مجموعه فعالیت و تلاش خود را جهت برف روبی و باز نمودن معابر و خیابانها به منظور جلوگیری از لغزندگی مسیر تردد خودرو ها آغاز می نماید.

لذا شن ونمک های کیسه ای مخزن ها برای مواقع ضروری مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد