فراخوان مناقصه خدمات نگهداری فضای سبز مجموعه ورزشی انقلاب
متقاضیان برای دریافت اسناد و شرکت در مناقصه میتوانند از 21 الی 27 خرداد اقدام نمایند .
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و باز گشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد ) به نشانی انجام میشود. WWW.Setadiran.ir

برای کسب اطلاعات بیشتر به تار نمای شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور بخش مناقصات مراجعه فرمایید . WWW.tanavar.ir


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد