سپهری سرپرست معاونت ورزشی / ترابی زاده رئیس دفتر حوزه مدیریت و روابط عمومی
طی احکامی جداگانه از سوی مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ، سپهری سرپرست معاونت ورزشی و ترابی زاده رئیس دفتر حوزه مدیریت و روابط عمومی شدند.
به گزارش روابط عمومی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ، مراسم معارفه سرپرست معاونت ورزشی و رئیس دفترحوزه مدیریت و روابط عمومی مجموعه صبح یکشنبه 16 شهریور ماه در دفتر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب برگزار شد.
و شهناز سپهری سرپرست معاونت ورزشی و اسماعیل ترابی زاده رئیس حوزه دفتر مدیریت و روابط عمومی منصوب گردیدند.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد