نرخ هر بلیط گلف:
برای اعضای داخلی نفری: 000 860 ریال
برای اعضای خارجی نفری: 000 750 6 ریال
درگاه پرداخت اینترنتی

گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد