پانزهمین صورتجلسه شورای معاونین و مدیران
پانزدهمین جلسه شورای معاونین و مدیران در دفتر مدیریت مجموعه برگزار شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد