محصور شدن پیرامون پینت بال
پیرامون پینت بال که چندی پیش نسبت به تخریب آن اقدام شد به منظور جلوگیری از آلودگی محوطه از نخاله ها محصور گردید


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد