نصب پایه چراغها در ابتدای جاده تندرستی
نسبت به نصب پایه چراغ های جدید جهت تأمین روشنایی بهتر در مسیر جاده تندرستی اقدام شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد