راهپیمایی بزرگ المپیکی
خیل بزرگی از پیشکسوتان ورزش و ورزشکاران امروز جمعه به صورت نمادین راهپیمایی نمودند.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد