بازدیدکابلی مدیر مجموعه و هیئت همراه از روند انجام کار در سالن 3
کابلی مدیر مجموعه به همراه معاونت فنی مهندسی و دیگر مسئولین مجموعه از روند انجام کار در سالن 3 بازدید نمود


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد