جانمائی استندها جهت نصب بنر در مسیر غربی
نسبت به پایه گذاری استندهای مسیرغربی جهت نصب بنرهای مناسبتی اقدام گردید


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد