اقدامات مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا
استقرار میزسلامت جهت کنترل پزشکی در راستای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در مبادی ورودی مجموعه


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد