بازدید کابلی مدیر مجموعه ورزشی انقلاب بهمراه معاون فنی
بازدید کابلی به همراه معاون فنی مهندسی از بدنسازی آقایان ، گلخانه و پست برق شمال مجموعه


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد