قسمت های مختلف مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب ضدعفونی و گندزدایی شد
فضاهای مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب در راستای اقدامات و فعالیت های پیشگیری از کورونا ویروس گندزدایی و ضد عفونی شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد