آماده سازی سالن برای آماده سازی مراسم سردار سلیمانی
بازدید های مدیران و مسئولین از آماده سازی سالن پیش از مراسم بزرگداشت


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد