امروز یکشنبه مورخ دوم تیرماه ؛
تشکیل جلسه شورای معاونین و مدیران در دفتر مدیریت مجموعه


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد