بازدید کابلی مدیر مجموعه از روند پیشرفت کار در سالن بولینگ
کابلی مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب به همراه معاونت فنی از روند کار در سالن بولینگ بازدید به عمل آورد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد