چگونگی آماده سازی سالن شماره 3 برای برگزاری مراسم
سالن شماره 3 برای برگزاری مراسم سردار سلیمانی فضاسازی شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد