چگونگی آماده سازی سالن شماره 3 برای برگزاری مراسم
سالن شماره 3 برای برگزاری مراسم سردار سلیمانی فضاسازی شد