انجام هماهنگی های لازم مدیر، معاونین و مسئولین مجموعه ورزشی انقلاب جهت برگزاری همایش بین المللی
بازدید و نظارت مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب بر وظایف محوله بر مجموعه جهت برگزاری همایش بین المللی


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد