گندزدایی و ضدعفونی جاده تندرستی و سرویس های بهداشتی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
همه روزه گندزدایی و ضدعفونی در کلیه فضاها از جمله مسیر جاده تندرستی و سرویس های بهداشتی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب انجام می شود


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد