برگزاری جلسه کمیته نظارت بر عملکرد بهره برداران مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
بررسی امور مربوط به گلف و رنج گلف


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد