بازدید کابلی مدیر مجموعه انقلاب بهمراه معاون فنی و مشاور اجرایی از پروژه های در دست اقدام
کابلی از پروژه های در دست اقدام بازدید نمود( مورخ 11 تیرماه )


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد