بازدید فتحی سرپرست مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب از انبارهای مجموعه
سرپرست مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب از اماکن و انبارهای مجموعه بازدید نمود


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد