بازدید کابلی مدیر مجموعه به همراه معاونت فنی مهندسی از پروژه ها ی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
کابلی مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب به همراه معاونت فنی مهندسی دوشنبه مورخ 95/10/20 از پروژه های مجموعه بازدید به عمل آورد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد