بازدیدمهندس کریمی مدیرعامل شرکت توسعه از مسیر غربی مجموعه
مدیر عامل شرکت توسعه به همراه فتحی مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب و معاونین شرکت توسعه و مجموعه از مسیر غرب بازدید نمود


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد