اولین نشست پرسنل انتظامات با هاشمی مسئول حراست مجموعه
طرح موضوعات فرهنگی به ویژه حجاب و عفاف و نحوه عملکرد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد