برگزاری یازدهمین جلسه کمیته فرهنگی ورزشی
امروز سه شنبه مورخ بیست و یکم آبانماه یازدهمین جلسه کمیته فرهنگی ورزشی در دفتر معاونت ورزشی برگزار شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد