جلسه شورای معاونین و مدیران
جلسه شورای معاونین و مدیران مجموعه با حضور جناب آقای نیل آبکن مدیر محترم طرح و برنامه شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور در خصوص اخذ تصمیمات برخی از مسائل مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد