بازدید ازاماکن توسط مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
لاله مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب از اماکن در اختیار بهره برداران در مجموعه بازدید نمود