ادامه روند ضدعفونی و گندزدایی کلیه اماکن و فضاهای مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
ضدعفونی فضاهای مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب در راستای اقدامات و فعالیت های پیشگیری از کورونا ویروس همچنان ادامه دارد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد