حضور ابطحی مدیر عامل و موسوی رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان در بازدید از پروژه های مجموعه
بازدید مدیر مجموعه با حضور ابطحی مدیر عامل و موسوی رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان از پروژه های در دست اقدام و استادیوم تنیس


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد