فضاسازی و نصب پرچم های سیاه در بلوار اصلی مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
جوش دادن میله های چوب پرچم به پایه چراغهای بلوار اصلی مجموعه جهت کارگذاشتن چوب پرچم های سیاه در مسیر بلوار


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد