آغاز روزی با نشاط در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
آماده سازی و الصاق کارتها به شاخه های گل رز جهت تقدیم به اعضا و ورزشکاران محترم مجموعه


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد