چهارشنبه بیست و دوم خرداد ماه ؛
محل استقرار تراکتورها و آلات ادوات آنها مشخص شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد