بازدید هیئت سازمان امور اجتماعی وزارت کشور از مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
در راستای بررسی و ارزیابی وضعیت اقدامات وعملکرد فرهنگی صورت گرفته در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب بازدیدی توسط نمایندگان سازمان امور اجتماعی وزارت کشور و هیئت همراه انجام شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد