شرکت توسعه میزبان سوگواران سردار سلیمانی در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
چهارشنبه هجدهم دیماه مراسم گرامیداشت سردار سلیمانی در مجموعه ورزشی انقلاب برگزار شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد