برگزاری چهاردهمین جلسه شورای معاونین و مدیران در مجموعه
چهادهمین جلسه شورای معاونین و مدیران در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب در دفتر مدیریت برگزار گردید


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد