برگزاری دوازدهمین جلسه کمیته فرهنگی ورزشی
امروز چهارشنبه مورخ پنجم آذرماه دوازدهمین جلسه کمیته فرهنگی ورزشی در دفتر ریاست حوزه ی مدیریت برگزار شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد