معارفه مقیمی سرپرست حراست مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
سرپرست جدید حراست مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب منصوب شد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد