طی احکامی جداگانه از سوی معاونت پشتیبانی شرکت و سرپرست مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب؛
سرپرست معاونت های فنی مهندسی و معاونت ورزشی منصوب شدند،


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد