بازدید لاله مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب از پینت بال
مدیر مجموعه به همراه معاونین از مجموعه پینت بال و تجهیزان آن بازدید نمود


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد