نصب سرعت گیر در برخی از معابر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب
جهت حفظ امنیت عبور اعضاء از معابر سرعت گیردر برخی خیابانهای مجموعه نصب گردید


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد