جمع آوری ضایعات واقع در ورودی دفتر فنی و انبار روابط عمومی مجموعه بیست و دوم خرداد ماه
ضایعات واقع در ورودی دفتر فنی و انبار روابط عمومی مجموعه جمع آوری شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد