یکشنبه سی ام تیرماه /ششمین جلسه شورای معاونین و مدیران
تسریع درپیگیری و انجام اموردر دستور کار قرار گرفت


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد