پخش گل در مبادی ورودی مجموعه
طی تصمیمی از جانب مدیر مجموعه و شرکت توسعه در یک روز قبل ازآغاز این ماه پرفیض و برکت در مبادی ورودی مجموعه از اعضای محترم با گل خوش آمدگویی شد.


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد