بازدید مهندس کریمی از بخش های مختلف مجموعه
در اولین روز کاری مهندس کریمی از بخش های مختلف مجموعه بازدید به عمل آورد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد