تشکیل جلسه فرهنگی با حضور هیئتی از سازمان امور اجتماعی وزارت کشور
جلسه ای در راستای بررسی و ارزیابی وضعیت اقدامات وعملکرد فرهنگی صورت گرفته در مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب تشکیل شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد