نصب پایه چراغ های جدید واقع در ضلع شرقی زمین فوتبال چمن طبیعی
پایه چراغ های جدید در مسیر پشت باشگاه اسکیت و ضلع شرقی فوتبال چمن طبیعی کار گذاشته شد


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد