بازدید مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه و مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب از پروژه های در حال ساخت
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه و مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی انقلاب از پروژه های در حال ساخت مجموعه در روز چهارشنبه دوم آبانماه 1397 بازدید به عمل آوردند


گفتگوی آنلاین
هیچ اپراتوری در حال حاضر آنلاین نمی باشد
لطفا پیغام خود را گذاشته تا در اسرع وقت به آن رسیدگی و در صورت لزوم با شما تماس گرفته خواهد شد